BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Văn Đệ (1), Châu Quỳnh Dao (2), "Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957) , Số 1 (Tập: 0) , 2018 , 84-87
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Tùng Lâm (2), "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 83 (Tập: 144) , 2018 , 69-73
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 3) , 2018 , 10-12
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Văn Vũ (2), "Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 425 (Tập: 3) , 2018 , 5-9
Nguyễn Văn Xu (1), Lê Nhựt Long (2), "Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 81 (Tập: 12) , 2017 , 294-297
Lương Thị Huỳnh Như (1), Nguyễn Hữu Gọn (2), "Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Văn hóa – Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 8) , 2017 , 105-108
Nguyễn Văn Xu (1), Trần Thanh Phúc (2), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp theo xu thế hội nhập - Thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 31 (Tập: 8) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Hà (2), Trần Ngọc Thuận (3), "Dạy học áp dụng kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 8) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thị Kim Lan (3), Trần Thanh Phúc (4), "Phân tích kết quả khảo sát ý kiến người học để đưa ra giải pháp tiếp cận tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 153 (Tập: 9) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Huy (2), "Solutions of approaching English for students at Dong Thap University, Viet Nam" , Asian Journal of Educational Research (ISSN:2311-6080) , Vol 5 (Issue: 2) , 2017 , xx
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Biện pháp nâng cao hiệu quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 12) , 2017 , xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Nâng cao ý thức ứng xử văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 157 (Tập: 11) , 2017 , 47-49
Nguyễn Thị Yến Phi (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu hiện nay" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: 12) , 2017 , 90-92
Nguyễn Chí Gót (1), Đặng Trường Trung Tín (2), "Thực trạng công tác thanh tra nội bộ ở trường Đại học" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 158 (Tập: 12) , 2017 , 76-78
Trương Tấn Đạt (1), Phạm Xuân Viễn (2), "Phát huy vai trò của Hiệu trưởng trường phổ thông trong hoạt động quản lý nhân sự và phát triển đội ngũ giáo viên" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 80 (Tập: 11) , 2017 , xx
Phan Trọng Nam (1), Trần Dũng Trí Nhân (2), "Xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 76 (Tập: 137) , 2017 , xx
Cái Thị Lê Nương (1), Phạm Minh Giản (2), "Một số biện pháp quản lý hoạt động phong trào văn nghệ - thể dục thể thao sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 28 (Tập: 10) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả đào tạo giáo viên tiểu học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 12) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2022" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 12) , 2017 , xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Minh triết "trồng người" của Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 29 (Tập: 12) , 2017 , xx
123456789

QUAN TÂM NHIỀU