THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thanh Tùng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh15/10/1959
Đơn vịPhó Hiệu trưởng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐại học
Thành tích0 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 790

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Võ Thanh Tùng (1), Nguyễn Văn Nghiêm (2), "Mục tiêu và giải pháp tái cấu trúc nhà trường ở Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2022", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2017, xx
Võ Thanh Tùng (1), Nguyễn Văn Nghiêm (2), "Thực trạng và giải pháp tái cấu trúc tại Trường Đại học Đồng Tháp", Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số phát triển năng lực trường sư phạm ( Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo), Số 10 () , 2016, 206-213
Võ Thanh Tùng (1), "Đề xuất kế hoạch hành động của Trường Đại học Đồng Tháp triển khai kế hoạch hành động của ngành giáo dục về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx
Võ Thanh Tùng (1), "Phát triển thể chế ứng dụng CNTT trong trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo ban hành thể chế quy định ứng dụng CNTT (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 6 () , 2012, xx
Võ Thanh Tùng (1), "Phát triển mối quan hệ giữa trường đại học và thế giới việc làm", Hội nghị Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2011, xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Võ Thanh Tùng (2), "Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2007-2015", 2007-2008 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ