THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phan Đức Tồn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh23/11/1965
Đơn vịPhòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcTrung cấp
Thành tích2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 318

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lương Thanh Tân (1), Phan Đức Tồn (2), "Một số giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học ở khu vực ĐBSCL hiện nay", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 5 (10) , 2013, xx-xx
Phan Đức Tồn (1), "Sự tương tự hóa giữa số nguyên và đa thức trong nghiên cứu và giảng dạy số học", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2007, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lương Thanh Tân (1), Phan Đức Tồn (2), "Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, 39-43
Phan Đức Tồn (1), "Đào tạo theo nhu cầu xã hội tại các địa phương giai đoạn 2005 – 2009", Kỷ yếu Hội thảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2012, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ