THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đỗ Thị Hồng Hạnh
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh15/6/1967
Đơn vịPhòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích7 bài báo, 6 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 404

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Truyền thuyết về nhân vật tiền hiền vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 379 (7) , 2017, 78-81
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Đặc điểm truyền thuyết địa danh vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 375 (9) , 2015, 12-16
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Đặc trưng truyền thuyết về các danh nhân văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 14 (8) , 2015, 26-33
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Vấn đề niềm tin trong thể loại truyền thuyết dân gian", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2011, 44-45
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Một số tiêu chí để nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136), Số 1 (149) , 2011, 32-42
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Một số tiêu chí nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long", HTKH Đặc điểm lịch sử, văn hóa - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thể loại truyền thuyết (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2016, xx-xx
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Một số tiêu chí để nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long", Hội thảo Thông báo khoa học ngữ văn năm 2014 (Trường ĐH KHXH&NV), Số 12 () , 2014, xx-xx
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Đào tạo Sau đại học ở Trường Đại học Đồng Tháp - Những bước đi vững vàng", Kỷ yếu Hội nghị Quá trình 38 năm hình thành ngành Sư phạm và 10 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2012, xx-xx
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Giá trị nội dung của một số truyền thuyết dân gian vung đồng bằng sông Cửu Long", Hội thảo Khoa học xã hội và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ), Số 10 () , 2010, xx-xx
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Giá trị nội dung của một số truyền thuyết dân gian vung đồng bằng sông Cửu Long", Hội thảo Khoa học xã hội và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ), Số 10 () , 2010, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), Nguyễn Thanh Hà (2), "Đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian người Việt vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2014-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Giản (2), Lê Kim Oanh (3), Đỗ Thị Hồng Hạnh (4), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", 2012-2014 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2008-2009 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Xây dựng lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Thiết kế bài dạy Ngữ văn theo định hướng tích hợp có trọng điểm", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ