THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Cao Dao Thép
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh16/9/1974
Đơn vịBan Giám hiệu, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích3 bài báo, 3 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 375

BÀI BÁO KHOA HỌC

Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Biện pháp nâng cao hiệu quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 (12) , 2017, xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Cao Dao Thép (2), "Bàn về hoạt động giáo dục giá trị cho sinh viên trong bối cảnh mới", (ISSN:), Số 12 () , 2011, 9-10
Cao Dao Thép (1), "Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2011, 22-23

KỶ YẾU HỘI THẢO

Cao Dao Thép (1), "Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn theo tín chỉ", Hội nghị Sơ kết một năm hoạt động tư vấn sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx
Cao Dao Thép (1), "Báo cáo tổng kết của Phòng Công tác Sinh viên", Hội nghị Tổng kết 4 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Viện Toán học - Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk - Đại học Thăng Long), Số 12 () , 2012, xx
Cao Dao Thép (1), "Trường Đại học Đồng Tháp trong xu thế đào tạo theo nhu cầu xã hội - thực trạng và giải pháp", Hội thảo Trường Đại học Đồng Tháp với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 11 () , 2010, xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Cao Dao Thép (1), "Mô hình quản lí sinh viên ngoại trú trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm