THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Cao Dao Thép
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh16/9/1974
Đơn vịBan Giám hiệu, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích4 bài báo, 7 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 648

BÀI BÁO KHOA HỌC

Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Nâng cao hiệu quả “chuẩn ngày công tác xã hội” của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 179 (2) , 2018, 79-81
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Biện pháp nâng cao hiệu quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 (12) , 2017, xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Cao Dao Thép (2), "Bàn về hoạt động giáo dục giá trị cho sinh viên trong bối cảnh mới", (ISSN:), Số 12 () , 2011, 9-10
Cao Dao Thép (1), "Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2011, 22-23

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Nghiêm (1), Cao Dao Thép (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và tiểu học - Nhìn từ đề xuất của học viên", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2018, xx-xx
Cao Dao Thép (1), "Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn theo tín chỉ", Hội nghị Sơ kết một năm hoạt động tư vấn sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx
Cao Dao Thép (1), "Sinh viên cần chuẩn bị như thế nào để tìm việc làm sao khi tốt nghiệp", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
Cao Dao Thép (1), "Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn theo tín chỉ", Hội nghị Sơ kết một năm hoạt động tư vấn sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx
Cao Dao Thép (1), "Báo cáo tổng kết của Phòng Công tác Sinh viên", Hội nghị Tổng kết 4 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Viện Toán học - Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk - Đại học Thăng Long), Số 12 () , 2012, xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Cao Dao Thép (1), "Mô hình quản lí sinh viên ngoại trú trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ