THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Nhựt Long
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh08/06/1976
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Pháp Trình độ C
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 142

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Xu (1), Lê Nhựt Long (2), "Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 81 (12) , 2017, 294-297

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ