THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hữu Gọn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1983
Đơn vịPhòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích6 bài báo, 1 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 229

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lương Thị Huỳnh Như (1), Nguyễn Hữu Gọn (2), "Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Văn hóa - Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 151 () , 2017, 56
Lương Thị Huỳnh Như (1), Nguyễn Hữu Gọn (2), "Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Văn hóa – Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 151 (8) , 2017, 105-108
Nguyễn Hữu Gọn (1), "Quản lý khoa học và công nghệ ở trường đại học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 12 () , 2015, xx
Nguyễn Hữu Gọn (1), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2006 – 2012, giải pháp nâng cao hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 5 (10) , 2013, 51-62
Nguyễn Hữu Gọn (1), "Thực trạng, giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2011", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 25 (3) , 2013, 41-51
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Hữu Gọn (1), Nguyễn Thị Huỳnh Như (2), "Thực trạng, giải pháp tăng cường hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2003 – 2012", Kỷ yếu Hội nghị Quá trình 38 năm hình thành ngành Sư phạm và 10 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2012, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Hữu Gọn (1), "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2012-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Gọn (1), "Chương trình Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2010-2010 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ