THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Ngọc Cảm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1975
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích7 bài báo, 7 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 116

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Trung Hiếu (1), Huỳnh Ngọc Cảm (2), Bùi Thị Mộng Ngân (3), "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 15 (0) , 2017, xx
N. T. Hiếu (1), Huỳnh Ngọc Cảm (2), "A fixed point theorem for ( m,y)- generalized f- weakly contractive mappings in partially ordered 2 - metric pasces", Mathematica Moravica (ISSN:1450-5932), Vol 1 (21), 2017, xx
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "BCQ và BCQ mạnh theo hướng cho tập nghiệm của bất phương trình lồi và áp dụng", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 () , 2016, 00
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Triple coincidence point results without commutativity of maps in metric-type spaces", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Vol 4 (4), 2015, 00
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Bộ đôi điểm trùng không giao hoán trong không gian b-mêtric sắp thứ tự", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 13 () , 2015, 00
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Ngọc Cảm (1), "The directionally BCQ and strong BCQ of solution set for convex inequalities and applications", Hội nghị Khoa học công nghệ Khoa khoa học ứng dụng (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Directional and Strong BCQs for Convex Inequalities and Applications", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "BCQ và BCQ mạnh cho tập nghiệm của bất phương trình lồi theo hướng và áp dụng", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Huỳnh Ngọc Cảm (1), Võ Đức Thịnh (2), "K-Điểm trùng không giao hoán trong không gian mêtric thứ tự", Hội thảo Vai trò của Khoa học và Công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Trường ĐH An giang), Số 1 () , 2014, xx-xx
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Hàm số mũ và phương trình hàm f(x+y)=f(x).f(y) trên R", Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Trường ĐH An giang), Số 2014 () , 2014, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Nghiên cứu tính chất BCQ và BCQ mạnh cho tập nghiệm của bất phương trình lồi theo hướng và áp dụng", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Thiết lập định lí bộ đôi và bộ ba điểm trùng không giao hoán trong không gian S-mêtric", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Tập đóng suy rộng và tập mở suy rộng trong không gian Tôpô", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ