THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Ngọc Phú
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh01/01/1984
Đơn vịKhoa SP Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữCử nhân
Tin họcB
Thành tích13 bài báo, 3 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 263

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Ngọc Phú (1), "Một số ý kiến về giảng dạy văn học nhà nho yêu nước nửa sau thế kỷ XIX trong trường đại học sư phạm và phổ thông hiện nay", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 425 (1) , 2018, 33-35
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Tiếp xúc với văn học phương Tây và sự mở đường hội nhập của văn học nhà nho Nam Bộ trong quá trình phát triển văn học từ nửa sau thế kỷ XIX", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 7 (1) , 2018, 67-69
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Nghệ thuật thể hiện đất và người phương Nam trong một số truyện, kí của Anh Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn Quang Sáng", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 15 (8) , 2018, 44-59
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Chất trào tiếu trong thơ của Phan Văn Trị, Học Hạc và Nhiêu Tâm", Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng LLPBVHNT TƯ (ISSN:0866-7349), Số 4 (1) , 2018, 82-89
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Các kiểu nhân vật trong truyện ngắn Lý Văn Sâm", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 3 (1) , 2017, 145-149
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Ngọc Phú (1), ""Bài toán" phức tạp trong nhận thức con người trung nghĩa qua một số sáng tác văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX", Hội thảo khoa học cán bộ trẻ toàn quốc năm 2018 (Ngoài trường), Số 1 (1) , 2018, 93-95
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Nghệ thuật lựa chọn thể loại và cách sử dụng ngôn ngữ trong Ngọa Du Sào thi tập của Nguyễn Thông", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ), Số 1 (1) , 2016, 694-703
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Đại học Đồng Tháp - chiếu sáng một triết lý giáo dục", Kỷ yếu Hội nghị Quá trình 38 năm hình thành ngành Sư phạm và 10 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2013, 88

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Ngọc Phú (1), "Đặc điểm thơ trào tiếu của Phan Văn Trị, Học Lạc và Nhiêu Tâm", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Kiểu người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Lý Văn Sâm", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Những nét đặc sắc trong văn xuôi của một số nhà văn Nam Bộ thời kỳ 1954 - 1975", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ