THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Hoàng Phong
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh20/06/1983
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 110

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Hoàng Phong (1), "Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác- Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 421 (1) , 2018, 30
Trần Hoàng Phong (1), "Sử dụng Google Cloud Print trong việc in ấn ở các trường học", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 175 (2) , 2017, 35
Trần Hoàng Phong (1), Đinh Văn Nhân (2), "Ứng dụng các thiết bị di động giúp trẻ tiếp cận nội dung giải trí và học tập", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 12 (159) , 2017, 53

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ