THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Kiều
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh9/24/1978
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họccao đẳng
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 57

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Kiều (1), "Quy trình dạy học môn "PPDH Toán" cho sinh viên giáo dục tiểu học bằng phương pháp nghiên cứu trường hợp", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 2 () , 2018, 2615-8957
Nguyen Thi Kieu (1), "Using lesson study to develop the competence of designing mathlesson plan for primary education students at Dong Thap university", Taiwanese Journal of Mathematics (ISSN:1027-5487), Vol 2 (), 2018, 2588-1477
Nguyễn Thị Kiều (1), "Bồi dưỡng năng lực thiết kế kế hoạch bài học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 399 (1) , 2017, 2354-0753
Nguyễn Thị Kiều (1), "Thiết kế bài học mô hình STEM", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 133 (0) , 2016, 1859-0810
Nguyễn Thị Kiều (1), Nguyễn Thị Trúc Minh (2), "Phát triển năng lực tư duy thuật toán qua tổ chức hoạt động dạy học Toán ở Tiểu học", Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 95 (0) , 2015, 1859-2902
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ