THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Quốc Trị
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh20/1/1961
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích35 bài báo, 4 kỷ yếu, 8 đề tài, 2 sách.

Lược xem: 1029

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4−/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794), Số 60 (1) , 2018, 6-13
Trần Quốc Trị (1), "Spin-Orbit Splittings and Low-Lying Electronic States of AuSi and AuGe: Anion Photoelectron Spectroscopy and Ab Initio Calculations", Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639), Vol 122 (13), 2018, 3374-3382
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), "The Electronic Structures of CoGe n-/0 ( n = 1-3) Clusters from Multiconfigurational CASSCF/CASPT2 and RASSCF/RASPT2 Calculations", Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639), Vol 122 (31), 2018, 6407-6415
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Sheng-Jie Lu (3), Li-Juan Zhao (4), Xi-Ling Xu (5), Hong-Guang Xu (6), Jun Li (7), Wei-Jun Zheng (8), "Spin−Orbit Splittings and Low-Lying Electronic States of AuSi and AuGe: Anion Photoelectron Spectroscopy and ab Initio Calculations", Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639), Vol 122 (), 2018, 3374-3382
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), "Spin State Energetics of VGen−/0 (n = 5–7) Clusters and New Assignments of the Anion Photoelectron Spectra", Journal of Computational Chemistry (ISSN:1096-987X), Vol 9999 (), 2018, 1-7
1234567

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Nguyễn Minh Thảo (3), "Nghiên cứu cấu trúc của các cụm nguyên tử ScSi3-/0 bằng hóa học lượng tử tính toán", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 1-14
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Nguyễn Minh Thảo (3), Trần Thị Xuân Mai (4), "Nghiên cứu cấu trúc của các cluster VSi3-/0 bằng hóa học lượng tử tính toán", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 15-28
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các thực trạng electron của các cluster MnB0/-/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 29-38
Trần Thanh Tuấn (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Quốc Trị (3), Trần Văn Tân (4), "Nghiên cứu trạng thái electron của các nhóm nguyên tử VGen-/0 (n= 1 -3) bằng hóa học lượng tử tính toán", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Giáo trình Lý thuyết phiếm hàm mật độ", NXB Giáo dục Việt Nam, 100 (Trang), 2017
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Giáo trình hóa học lượng tử tính toán", NXB Giáo dục Việt Nam, 100 (Trang), 2016

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và electron của cluster silic và germani pha tạp các kim loại chuyển tiếp bằng hóa học lượng tử", 2017-2018 , cấp quản lí: Nafosted. (Đang thực hiện)
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tử", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc – tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán", 2013-2015 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng của gốc Etinyl với một số phân tử ở pha khí.", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của một số hợp chất hỉđocacbon liên quan đến hóa học khí quyển và sự cháy", 2010-2011 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ