THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Quách Khả Quang
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh1980
Đơn vịPhòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcA
Thành tích5 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 352

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4), "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 1 (1) , 2018, xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Carlos A. Duque (3), Nikolai A. Poklonski (4), Victor V. Ilyasov (5), Nguyen V. Hieu (6), Lê Dĩnh (7), Quách Khả Quang (8), Lương Văn Tùng (9), Huỳnh Vĩnh Phúc (10), "Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene", Optical Materials (ISSN:0925-3467), Số 69 (328) , 2017, xx
Takashi Uehara (1), Bin Li (2), Bo-Moon Kim (3), Sang-Suk Yoon (4), Quach Kha Quang (5), Hung soo Kim (6), Tae-Soo Chon (7), "Inferring conflicting behavior of zebrafish (Danio rerio) in response to food and predator based on a self-organizing map (SOM) and intermittency test", Ecological Informatics (ISSN:1574-9541), Vol 29 (2), 2015, 119-129
Quach Kha Quang (1), Kim Hungsoo (2), Nguyen Van Tuyen (3), Xia Chunlei (4), Cho Woon-Seok (5), Chon Tae-soo (6), "Inferring variance and invariance in multi-individual behavior of zebrafish (Danio rerio) responding to chemical stress", Animal Cells and Systems (ISSN:1976-8354), Vol 19 (4), 2015, xx
Quach Kha Quang (1), Chon Tae-soo (2), Kim Hungsoo (3), Nguyen Van Tuyen (4), "One and two-individual movements of fish after chemical exposure", Journal of the Korean Physical Society (ISSN:0374-4884), Vol 1 (63), 2013, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Quach Kha Quang (1), Le Minh Phuc (2), Nguyen Thi Y Nhi (3), Nguyen Thị Hong Nhung (4), "Coputational Analysis of fish behavior responses in chemical stress using permutation entropy and fractal dimension", Hội nghị Vật lý Lý thuyết toàn quốc lần thứ 42 (Trường Đại học Cần Thơ), Vol 8 (), 2017, xx-xx
Quách Khả Quang (1), "Một vài suy nghĩ về xây dựng và phát triển văn hóa trong trường đại học", Xây dựng và phát triển văn hóa trong trường đại học (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2009, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Quách Khả Quang (1), "Sử dụng phương pháp Fractal Dimension (FD) và Permutation Entropy (PE) để phân tích hành vi phản ứng của Zebrafish dưới tác dụng của Diazinon nồng độ thấp ", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4), "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế ở Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Quách Khả Quang (1), "Nghiên cứu chế tạo và sử dụng thí nghiệm vật lý đơn giản trong chương trình phổ thông", 2008-2009 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ