THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Hoàng Mai
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh05-10-1971
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữAnh Văn-B2
Tin họcB
Thành tích10 bài báo, 9 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 941

BÀI BÁO KHOA HỌC

Le Hoang Mai (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On J_s-semisimple left (right) V-semirings", Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506), Vol 9 (3), 2016, 437-443
Le Hoang Mai (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On Js-semisimple left (right) V-semirings", Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506), Vol 3 (), 2016, 00
Le Hoang Mai (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "Some remarks on the Jacobson radical types of semirings and related problems", Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X), Vol 3 (), 2016, 00
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Vol 107 (8), 2015, 87-94
Lê Hoàng Mai (1), "On radicals of left V-semirings", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Số 0 (6) , 2015, 00
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Hoàng Mai (1), "Về nữa mô đun trái đơn và J_S-căn của các nửa vành in simple left semimodules and J_S-radical of semirings", Hội nghị Khoa học Lần Thứ 10 (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG HCM), Số 1 () , 2016, xx-xx
Le Hoang Mai (1), "On Js-semisimple left (right) V-semirings", Hội nghị Đại số - Hình học - Tôpô (Viện Toán học - Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), Vol 1 (), 2016, xx-xx
Le Hoang Mai (1), "On Js-radical of zerosumfree commutative semirings", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2016, xx-xx
Lê Xuân Trường (1), Lê Hoàng Mai (2), Võ Xuân Mai (3), Trần Lê Nam (4), "Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên giảng dạy Toán bậc trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2015, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lê Hoàng Mai (1), "Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn J_s(R) của Katsov - Nam của các nửa vành R", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn J_s(R) của Katsov-Nam của các nửa vành R", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson (3,1) của các nửa vành", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson (3,1) của các nửa vành", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson của các nửa vành cụ thể", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ