THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Hoàng Mai
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh05-10-1971
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữAnh Văn-B2
Tin họcB
Thành tích6 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 456

BÀI BÁO KHOA HỌC

Le Hoang Mai (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On J_s-semisimple left (right) V-semirings", Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506), Vol 9 (3), 2016, 437-443
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Vol 107 (8), 2015, 87-94
Hvedri Inassaridze (1), Le Hoang Mai (2), Nguyen Xuan Tuyen (3), "On radical classes of hemirings", Tbilisi Mathematical Journal (ISSN:1512-0139), Vol 7 (1), 2014, 69-74
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Số 81 (3) , 2013, 207-217
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Số 74 (5) , 2012, 197-209
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lê Hoàng Mai (1), "Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn J_s(R) của Katsov - Nam của các nửa vành R", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) của các nửa vành", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson của các nửa vành cụ thể", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm