THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Xuân Mai
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích14 bài báo, 3 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 4

BÀI BÁO KHOA HỌC

Võ Xuân Mai (1), "Xây dựng tình huống dạy học sử dụng trực quan hỗ trợ học sinh trực giác toán hoc giải quyết vấn đề", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 432 () , 2018, xx
Võ Xuân Mai (1), "Góp phần bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12)", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 347 () , 2018, 00
Nguyễn Phương Chi (1), Võ Xuân Mai (2), "Learning by intuiting- The approach to solve the unfoeseen problems in mathematics education", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719), Vol 62 (6), 2017, xx
Võ Xuân Mai (1), Lê Ngô Nhật Huy (2), "Về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong hình học không gian", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 28 (0) , 2017, 00
Võ Xuân Mai (1), "Khai thác bài toán hình học không gian trong dạy học toán ở trường phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực khám phá tri thức mới cho học sinh", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 24 () , 2017, 00
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Võ Xuân Mai (1), "Learning by intuiting - the approach to solve unforeseen problem in Mathematics education", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Võ Xuân Mai (1), Lê Ngô Nhật Huy (2), "Về bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong hình học không gian", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Lê Xuân Trường (1), Lê Hoàng Mai (2), Võ Xuân Mai (3), Trần Lê Nam (4), "Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên giảng dạy Toán bậc trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Xuân Mai (1), "Tổ chức hoạt động dạy học phát triển tư duy trực giác toán học cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học toán ở trường trung học phổ thông", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Võ Xuân Mai (1), "Bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh qua dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học lớp 12)", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Xuân Mai (1), "Tăng cường năng lực tiếp cận kiến thức theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên cao đẳng qua dạy học môn Hình học sơ cấp và thực hành giải toán. ", 2011-2012 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ