THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Ngọc Hiền
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh02/08/1976
Đơn vịTrung tâm Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcA
Thành tích4 bài báo, 5 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 129

BÀI BÁO KHOA HỌC

Буркин И.М (1), Буркина Л.И (2), Nguyễn Ngọc Hiền (3), "Структура минимального глобального аттрактора трехмерной системы с полиномиальной нелинейностью", Вестник ТулГУ. Сер. Дифференциальные уравнения и прикладные задачи (ISSN:2410-8257), Vol 1 (), 2015, xx
I.M. Burkin (1), Nguyễn Ngọc Hiền (2), "Analytical-Numerical methods of finding hidden oscillations in multidimensional Dynamical systems", Differential Equations (ISSN:0012-2661), Vol 13 (50), 2014, xx-xx
I.M. Burkin (1), Nguyễn Ngọc Hiền (2), "Analytical-Numerical Methods for Search of Hidden Oscillations in Multidimensional Dynamical Systems", Differential Equations and Control Processes (ISSN:1817-2172), Vol 2 (), 2014, xx-xx
I.M. Burkin (1), I.M. Burkina (2), Nguyễn Ngọc Hiền (3), "On Structure of Minimal Global Attractor of Generalized Lienard system with polynomial nonlinearity", Proceeding of the Tula State University Natural Sciences (ISSN:2071-6176), Vol 2 (), 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Ngọc Hiền (1), "Trường Đại học Đồng Tháp và việc chuẩn bị tham gia ETEP với vai trò trường sư phạm cốt cán", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Ngọc Hiền (1), Vũ Văn Đức (2), "Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng giáo viên trung học vùng ĐBSCL", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Ngọc Hiền (1), И.М.Буркин (2), "Аналитико-численные алгоритмы локализации скрытых аттракторов обобщенной системы чуа", XII всероссийское совещание по проблемам управления (Труды, вспу-2014, Москва, 16-19 июня 2014 г), Số 0 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Ngọc Hiền (1), И.М.Буркин (2), "Скрытые аттракторы систем управления летательными аппаратами", Международная научная конференция «Бесконечномерный анализ,стохастика, математическое моделированиеЖ новые задачи и методы», проблемы математического и естественнонаучного образования (Москва,15-18 декабря 2014г), Vol 0 (), 2014, xx-xx
Nguyễn Ngọc Hiền (1), И.М.Буркин (2), "Скрытые колебания в системах управления летательными аппаратами", Международная научная конференция «современные проблемы математики, механики, информатики» (Тула, 15-19 сентября 2014), Vol 0 (), 2014, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ