THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Phúc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1972
Đơn vịPhòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcB
Thành tích8 bài báo, 15 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 194

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Nâng cao ý thức ứng xử văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 157 (11) , 2017, 47-49
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Phát triển mô hình cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (12) , 2016, 259-261
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội theo hướng phát triển năng lực người học ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 135 (11) , 2016, 42-44
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Làm việc nhóm - Kỹ năng cần bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 353 (3) , 2015, xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Gia đình - Yếu tố quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên", Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816), Số 16 (12) , 2014, xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Văn Phúc (1), Trần Văn Luận (2), "Vai trò của Công Đoàn trong xây dựng môi trường văn hóa công sở thân thiện và sáng tạo ", Đại hội Công Đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Tổng Liên Đoàn Giáo dục Việt Nam), Số 0 (0) , 2018, xx
Trần Văn Phúc (1), "Nâng cao hoạt động của UBKT Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp", Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2013 - 2018 (Công Đoàn Giáo dục Việt Nam), Số 0 (0) , 2018, xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Vai trò của giảng viên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2017, xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội ở Trường Đại học Đồng Tháp theo hướng phát triển năng lực người học", HTKH Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các ngành sư phạm khoa học xã hội đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông sau năm 2015 (Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Trần Văn Phúc (1), "Thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Trường Đại học Đồng Tháp", Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT và tập huấn công tác thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Số 5 () , 2016, xx-xx
123

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ