THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Bảo Trâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh19/12/1984
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 57

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Bảo Trâm (1), Lê Huỳnh Thanh Huy (2), "Ứng dụng Edmodo để sửa lỗi bài viết tiếng Anh cho sinh viên chuyên Anh ngữ Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ