THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Duy Cường
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh19/4/1983
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcTrung cấp
Thành tích20 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 538

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Duy Cường (1), "Sử dụng bản đồ tư duy dạy học nội dung diện tích hình học ở tiểu học.", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 166 (1) , 2018, 1859-0810
Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 30 () , 2018, 0866-7675
Lê Duy Cường (1), "Application of flipped classroom model in teaching the module of the methodology of teaching mathematics towards the development of self-learning ability for students major in primary education", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719), Vol 62 (12), 2017, 2354-1075
Lê Duy Cường (1), "Thực trạng tổ chức seminar môn Phương pháp dạy học Toán trong đào tạo giáo viên tiểu học ở một số trường đại học sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2016, 0866-7476
Dương Huy Cẩn (1), Lê Thị Thanh Sang (2), Lê Duy Cường (3), "Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2016, 2354-0753
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Duy Cường (1), Lê Thị Kim Anh (2), "Mô hình nhóm trẻ cộng đồng ở tỉnh Đồng Tháp góp phần đảm bảo mục tiêu phổ cập Giáo dục mầm non", HTKH Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (Trường ĐHSP Đồng Tháp), Số 0 () , 2016, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 127 (Trang), 2017

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ