THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích3 bài báo, 6 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 105

BÀI BÁO KHOA HỌC

Le Anh Vu (1), Duong Quach Hoa (2), Nguyễn Thị Mộng Tuyền (3), Nguyen Cam Tu (4), "Indecomposable md4- subalgebras of gl (3, 0)", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Vol 9 (14), 2017, 00
Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Một lớp mở rộng kép của một vài đại số Lie toàn phương giải được 7 chiều", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (14) , 2017, 00
Le Anh Vu (1), HA Van Hieu (2), Le Anh Tuan (3), Cao Tran Tu Hai (4), Nguyễn Thị Mộng Tuyền (5), "Classification of real solvable Lie Algebras whose simply connected Lie groups have only zero or maximal dimensional coadjoint orbits", Revista de la Unión Matemática Argentina (ISSN:0041-6932), Vol 2 (), 2016, 00

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Một lớp mở rộng kép của một vài đại số Lie toàn phương giải được 7 chiều", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Lê Anh Vũ (1), Nguyễn Thị Mộng Tuyền (2), "Lớp các đại số Lie thực Lie(*,2) có ideal dẫn xuất 2-chiều", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Một số lớp con của MD-đại số thấp chiều có ideal dẫn xuất 1-chiều hoặc đối chiều bằng 1", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Đạo hàm phản xứng và mở rộng kép của Đại số Lie toàn phương", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), Lê Anh Vũ (2), Nguyen Van Hieu (3), Lê Anh Tuấn (4), Cao Trần Tứ Hải (5), "Phân loại của các Đại số Lie thực giải được có ideal dẫn xuất 1- chiều hoặc đối chiều bằng 1", Hội nghị Nghiên cứu khoa học (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2015 () , 2015, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Phân loại đại số Lie toàn phương giải được đến 10 chiều", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Lớp các MD5-đại số với ideal dẫn xuất không giao hoán 4-chiều và các MD5 - nhóm tương ứng", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ