THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Kim Anh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh9/19/1984
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích7 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 103

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Kim Anh (1), "Một số hoạt động trải nghiệm nhằm kích thích tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong giáo dục hành vi bảo vệ môi trường ", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2017, 2354-0753
Lê Thị Kim Anh (1), "Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua trải nghiệm", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 11 () , 2017, 1859-3917
Lê Thị Kim Anh (1), "Các hình thức hoạt động trải nghiệm giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 0 (2) , 2017, 2354-0753
Lê Thị Kim Anh (1), "Vận dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong quá trình giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 119 (58) , 2016, 1859-3917
Lê Thị Kim Anh (1), "Định hướng phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua các hoạt động trải nghiệm", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2016, 2354-0753
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Duy Cường (1), Lê Thị Kim Anh (2), "Mô hình nhóm trẻ cộng đồng ở tỉnh Đồng Tháp góp phần đảm bảo mục tiêu phổ cập Giáo dục mầm non", HTKH Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (Trường ĐHSP Đồng Tháp), Số 0 () , 2016, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ