THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lương Thanh Tân
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh13/3/1963
Đơn vịPhó Hiệu trưởng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích14 bài báo, 7 kỷ yếu, 5 đề tài, 2 sách.

Lược xem: 2462

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lương Thanh Tân (1), "Một số vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 6 (0) , 2018, xx
Lương Thanh Tân (1), Nguyễn Minh Phú (2), "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp hiện nay", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 25 (4) , 2017, xx
Lương Thanh Tân (1), "Đổi mới phương phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp: thực trạng và giải pháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 18 (2) , 2016, xx-xx
Lương Thanh Tân (1), Lê Văn Tùng (2), "Quan tâm bồi dưỡng giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên hiện nay", Tạp chí Cộng sản (ISSN:0866-7276), Số 5 () , 2014, xx-xx
Lương Thanh Tân (1), Phan Đức Tồn (2), "Một số giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học ở khu vực ĐBSCL hiện nay", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 5 (10) , 2013, xx-xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lương Thanh Tân (1), Lê Văn Tùng (2), "Dự báo các xu hướng vận động của Tôn giáo, tín ngưỡng vùng Tây Nam Bộ", HTKH Quan điểm và giải pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Lương Thanh Tân (1), Phan Đức Tồn (2), "Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, 39-43
Lương Thanh Tân (1), "Khoa Giáo dục Chính trị 10 năm xây dựng và phát triển", 10 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2013) 38 năm truyền thống ngành Sư phạm Đồng Tháp (1975 - 2013) (Viện Toán học - Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk - Đại học Thăng Long), Số 1 () , 2013, xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Đào tạo đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội – thực trạng và giải pháp", Kỷ yếu Hội thảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2012, 99-104
Lương Thanh Tân (1), "Sinh viên phấn đấu vào Đảng và việc phát triển Đảng trong sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - Đôi điều suy nghĩ", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Đồng Tháp 5 năm xây dựng và phát triển (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 10 () , 2008, 103-108
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Lương Thanh Tân (1), "Vai trò của Giáo dục thẩm mỹ trong xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay", NXB Chính trị quốc gia, 150 (Trang), 2012
Lương Thanh Tân (1), "Giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hóa cho thanh niên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay", NXB Chính trị quốc gia, 267 (Trang), 2010

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lương Thanh Tân (1), Trần Quang Thái (2), "Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hoá cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), Trần Quang Thái (2), "Xây dựng lối sống cho sinh viên trường ĐHSP Đồng Tháp trong thời kỳ CNH – HĐH. Thực trạng và giải pháp", 2005-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), Trần Quang Thái (2), "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin ở trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), "Bước đầu tìm hiểu văn hoá truyền thống và phát huy yếu tố truyền thống trong việc xây dựntg nền văn hoá mới cho sinh viên Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2003-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), "Giáo dục công dân trên địa bàn thị xã Cao Lãnh từ 1990 đến 1995 - thực trạng và giải pháp", 1995-1995 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ