THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Quang Thái
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh30/12/1976
Đơn vịPhòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữCử nhân Anh văn
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích16 bài báo, 20 kỷ yếu, 11 đề tài, 5 sách.

Lược xem: 1538

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Quang Thái (1), "Triết lý khoa học của Paul Feyerabend", Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453), Số 53 (2) , 2017, 158-162
Trần Quang Thái (1), Nguyễn Công Lập (2), "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội vào việc xây dựng chính sách xã hội ở nước ta hiện nay ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 10 (10) , 2014, xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Đổi mới chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI", Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208), Số 23 (10) , 2014, xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học nước ta trong xu thế phát triển hiện nay", Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208), Số 18 (12) , 2013, xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Một cuốn sách ngày nay không còn được bàn luận: "Trần Đức Thảo, Jacques Derrida và Maurice Merleau-Ponty", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 5 (10) , 2013, xx-xx
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Quang Thái (1), "Cơ sở vật chất và mức độ ảnh hưởng đối với chất lượng dạy học", Hội thảo "Bàn tròn giáo dục " (Trường Tiểu học, THCS, THPT Tương Lai), Số 0 (0) , 2018, xx
Trần Quang Thái (1), "Rethinking Education and Culture", The 8th Benjimitra network National & International Conference (Thoburi Unversity), Vol 6 (), 2018, 70-72
Trần Quang Thái (1), "Lực lượng trí thức khoa học làm gì giúp nông dân phát triển kinh tế nông thôn", Hội thảo khoa học Nghiên cứu giải pháp ứng dụng vào phát triển kinh tế nông thôn Tỉnh Đồng Tháp (Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp), Số 8 () , 2018, xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - những nhận thức mới từ Đại hội XII đến nay", Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng (Trường Đại học Cần Thơ), Số 0 () , 2017, 78-86
Trần Thị Hoàng Lan (1), Trần Quang Thái (2), "Học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp - những vấn đề đặt ra", Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2015-2016 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2016, xx-xx
1234

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Đinh Ngọc Thạch (1), Trần Quang Thái (2), "Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 375 (Trang), 2016
Đỗ Minh Hùng (1), Trần Quang Thái (2), "Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên lý, phương pháp và thực hành", NXB Đại học quốc gia TPHCM, 251 (Trang), 2015
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại: các vấn đề nhận thức luận", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 223 (Trang), 2011
Trần Quang Thái (1), "Một số vấn đề triết học tôn giáo", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 199 (Trang), 2011
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại ", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 244 (Trang), 2006

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Quang Thái (1), "Nhận thức luận của chủ nghĩa hậu hiện đại, ý nghĩa lí luận và thực tiễn của nó", 2010-2010 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), Trần Quang Thái (2), "Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hoá cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Về đời sống văn hoá tinh thần của công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Sự hình thành tư duy khoa học của sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị qua các tiểu luận, niên luận, bài tập lớn – Thực trạng và giải pháp", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), Trần Quang Thái (2), "Xây dựng lối sống cho sinh viên trường ĐHSP Đồng Tháp trong thời kỳ CNH – HĐH. Thực trạng và giải pháp", 2005-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
123

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ