THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Kim Oanh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh21/5/1962
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa - Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 330

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Bàn về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 136 (1) , 2017, 98-101
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong hoạt động đào tạo giáo viên", (ISSN:), Số 332 (4) , 2014, 1-2
Lê Kim Oanh (1), "Thành tựu đối ngoại của Đảng thời kì đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 3 (6) , 2012, xx
Lê Kim Oanh (1), "Tác động của trận Điện Biên Phủ trên không đến việc kí kết hiệp định Pa-ri", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2011, xx
Lê Kim Oanh (1), "Xây dựng tổ chức biết học hỏi trong đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (11) , 2009, xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Giản (2), Lê Kim Oanh (3), Đỗ Thị Hồng Hạnh (4), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", 2012-2014 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Lê Kim Oanh (1), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Kim Oanh (1), "Đảng lãnh đạo quân dân miền Bắc đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ giai đoạn 1964 – 1972", 2009-2009 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Kim Oanh (1), "Những chiến công của quân dân ta đánh thắng những chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai giai đoạn 1954-1975", 2005-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ