THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Văn Tùng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh26/11/1983
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa - Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 344

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lương Thanh Tân (1), Lê Văn Tùng (2), "Quan tâm bồi dưỡng giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên hiện nay", Tạp chí Cộng sản (ISSN:0866-7276), Số 5 () , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ