THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Công Lập
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh2/2/1982
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa - Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcA
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 233

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Công Lập (1), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội - ý nghĩa lý luận và thực tiễn", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), Lê Trung Nhiệm (2), "Giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên hiện nay", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), "Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới", Tạp chí Lý luận Chính trị (ISSN:2525-2585), Số 4 () , 2018, xx-xx
Trần Quang Thái (1), Nguyễn Công Lập (2), "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội vào việc xây dựng chính sách xã hội ở nước ta hiện nay ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 10 (10) , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ