THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Anh Thi
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh25/11/1986
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 89

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Anh Thi (1), "Quan điểm của HCM về vấn đề giải phóng và thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 24 () , 2017, 29

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ