THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Thị Khánh Linh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1/11/1981
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữtoefl
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 70

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Ngọc Trân (1), Lê Thị Loan (2), Hồ Thị Khánh Linh (3), " Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 27 () , 2017, 85-88
Đỗ Nhựt Linh (1), Hồ Thị Khánh Linh (2), "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng hoa - kiểng Sa Đéc", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 () , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ