THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Ngô Nguyễn Hoàng Pha
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh30/7/1986
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 139

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Quốc Tuấn (1), Ngô Nguyễn Hoàng Pha (2), "Mức độ hài lòng của học viên hệ vừa làm vừa học về chất lượng đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đồng Tháp", Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764), Số 140 () , 2015, 39-40
Ngô Nguyễn Hoàng Pha (1), "Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 2 () , 2015, xx-xx
Ngô Nguyễn Hoàng Pha (1), "Về thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 12 () , 2014, xx-xx
Ngô Nguyễn Hoàng Pha (1), "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học quốc tế của sinh viên", Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694), Số 6 () , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ