THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đinh Ngọc Thắng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh9/28/1981
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcsoạn thảo văn bản
Thành tích20 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 105

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đinh Ngọc Thắng (1), "Исследование выражения социальных отношений в процессе творческой деятельности российских и вьетнамских студентов. ", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 2 (0) , 2016, 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Исследование характеристик творческих проявлений русских и вьетнамских студентов", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 127 (23) , 2016, 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Изучение различий творческого воображения русских и вьетнамских студентов", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 129 (25) , 2016, 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Изучение степени преодоления социально-культурных барьеров для формирования новых методов творческой деятельности студентов, проживающих в Поволжье и в долине реки Меконга (Вьетнам)", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 134 (30) , 2016, 2072-0297
Đinh Ngọc Thắng (1), "Исследование группы кросс-культурных факторов, оказывающих влияние на развитие и проявление творческих способностей российских и вьетнамских студентов, а также вьетнамских студентов, обучающихся в Поволжье", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 147 (13) , 2016, 2072-0297
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ