THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hoàng Nam
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh22/05/1988
Đơn vịTT - TV Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 61

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Nam (1), "Công tác phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thư viện Việt Nam (ISSN:1859-1450), Số 5 (67) , 2017, 63-67
Nguyễn Hoàng Nam (1), "Thực trạng và giải pháp phát triển của Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thư viện Việt Nam (ISSN:1859-1450), Số 3 (53) , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Hoàng Nam (1), "Vai trò của viên chức Trung tâm Thông tin - thư viện Lê Vũ Hùng đối với sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Hoàng Nam (1), "Văn hóa đọc trong sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp và những vấn đề cần quan tâm", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ