THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thị Phượng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh08/07/1982
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích6 bài báo, 10 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 317

BÀI BÁO KHOA HỌC

Võ Thị Phượng (1), "Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự tạo chồi của năng kim (Eleocharis ochrostachys) trong nuôi cấy in vitro", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 8 (0) , 2018, xx
Võ Thị Phượng (1), "Ảnh hưởng riêng lẻ và phối hợp các chất kích thích sinh trưởng [GA3, IAA, α-NAA] đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất cây cà chua ở tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 1 () , 2016, xx
Võ Thị Phượng (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng Knop đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây cải xanh bằng kỹ thuật thủy canh", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, xx-xx
Võ Thị Phượng (1), Nguyễn Kim Búp (2), Phạm Thị Thanh Mai (3), Nguyễn Thị Bé Nhanh (4), Lê Ngọc Tiết (5), Trần Đức Tường (6), "Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 8 () , 2014, xx-xx
Võ Thị Phượng (1), Nguyễn Kim Búp (2), Phạm Thị Thanh Mai (3), Nguyễn Thị Bé Nhanh (4), Lê Ngọc Tiết (5), Trần Đức Tường (6), "Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 2 () , 2013, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Võ Thị Phượng (1), "Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng thủy canh thích hợp cho cây Cải ngọt 221 (Brassica integrifolia)", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx
Võ Thị Phượng (1), "Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng (IAA và GA3) đến năng suất và phẩm chất xoài cát chu ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật (NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ), Số 10 () , 2017, xx-xx
Võ Thị Phượng (1), "Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng Gibberellin (GA3) đến năng suất và phẩm chất nhãn Idor ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp", Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật (NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ), Số 10 () , 2017, xx-xx
Võ Thị Phượng (1), "Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng ký sinh gây hại đậu tương ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Thông tin khoa học và công nghệ (Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp ), Số 2 () , 2017, xx-xx
Võ Thị Phượng (1), "Một số dẫn liệu về sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella Stainton) trên cây ăn quả có múi ở huyện Lai Vung, tình Đồng Tháp", Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ 9 (NXB Nông Nghiệp), Số 4 () , 2017, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Thị Phượng (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự tạo chồi của Năng kim (Eleocharis ochrostachys) trong nuôi cấy in vitro", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Thị Phượng (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của IAA và GA3 đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cà chua ở tỉnh Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Thị Phượng (1), "Xây dựng quy trình tối ưu về trồng rau mầm cải sạch", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ