THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Nho
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh25/01/1985
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 164

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Hồng Nho (1), "Sự biến động các yếu tố môi trường nước trong hệ thống ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tuần hoàn", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 (1) , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Vũ Phương (1), Nguyễn Thị Hồng Nho (2), "Xác định mật độ nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Dương Thoại (1), Nguyễn Thị Hồng Nho (2), "Quản lý chất lượng nước nuôi cá trê vàng (Clarias macrocephalus) trong hệ thống tuần hoàn", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Hồng Nho (1), "Biến động chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ