THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hữu Tân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh03/5/1964
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 114

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phan Hửu Hiệp (1), Nguyễn Hữu Tân (2), "Xác định loại thức ăn phù hợp trong nuôi ốc bươu đen thương phẩm (Pila polita, Deshayes, 1830)", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Lạc Em (1), Nguyễn Văn Thiện (2), Nguyễn Thị Ngọc Nữ (3), Trần Thị Cẩm Hồng (4), Nguyễn Hữu Tân (5), "Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá chạch bùn đến 15 ngày tuổi (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842)", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Thị Kiều Yến (1), Nguyễn Thành Lắm (2), Nguyễn Hữu Tân (3), "Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor) đến 15 ngày tuổi", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Đa Chỉ (1), Bùi Thị Mỹ Hạnh (2), Phạm Minh Sơn (3), Trần Thị Cẩm Hồng (4), Nguyễn Hữu Tân (5), "Nghiên cứu ảnh hưởng của khử dính và không khử dính lên tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở (Misgurnus anguillicaudatus Cantor)", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Tân (1), "Nghiên cứu sản xuất giống cua đồng Somanniathelphusa sinensis, Bott, 1970", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ