THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Tân
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh27/07/1982
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh Trình độ C
Tin họcB
Thành tích31 bài báo, 4 kỷ yếu, 5 đề tài, 2 sách.

Lược xem: 544

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), "The Electronic Structures of CoGe n-/0 ( n = 1-3) Clusters from Multiconfigurational CASSCF/CASPT2 and RASSCF/RASPT2 Calculations", Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639), Vol 122 (31), 2018, 6407-6415
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Sheng-Jie Lu (3), Li-Juan Zhao (4), Xi-Ling Xu (5), Hong-Guang Xu (6), Jun Li (7), Wei-Jun Zheng (8), "Spin−Orbit Splittings and Low-Lying Electronic States of AuSi and AuGe: Anion Photoelectron Spectroscopy and ab Initio Calculations", Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639), Vol 122 (), 2018, 3374-3382
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), "Spin State Energetics of VGen−/0 (n = 5–7) Clusters and New Assignments of the Anion Photoelectron Spectra", Journal of Computational Chemistry (ISSN:1096-987X), Vol 9999 (), 2018, 1-7
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Nguyen Thi Hong Hanh (3), Nguyen Minh Thao (4), Tran Thanh Tuan (5), "An investigation on the electronic structures of diatomic VSi0/−/+ clusters by CASSCF/CASPT2 method", Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144), Vol 56 (4), 2018, 483-487
Nguyễn Minh Thảo (1), Nguyễn Hoàng Khang (2), Trần Quốc Trị (3), Bùi Thọ Thanh (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4-/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794), Số 60 (0) , 2018, xx
1234567

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Nguyễn Minh Thảo (3), "Nghiên cứu cấu trúc của các cụm nguyên tử ScSi3-/0 bằng hóa học lượng tử tính toán", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 1-14
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Nguyễn Minh Thảo (3), Trần Thị Xuân Mai (4), "Nghiên cứu cấu trúc của các cluster VSi3-/0 bằng hóa học lượng tử tính toán", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 15-28
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các thực trạng electron của các cluster MnB0/-/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 29-38
Trần Thanh Tuấn (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Quốc Trị (3), Trần Văn Tân (4), "Nghiên cứu trạng thái electron của các nhóm nguyên tử VGen-/0 (n= 1 -3) bằng hóa học lượng tử tính toán", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Giáo trình Lý thuyết phiếm hàm mật độ", NXB Giáo dục Việt Nam, 100 (Trang), 2017
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Giáo trình hóa học lượng tử tính toán", NXB Giáo dục Việt Nam, 100 (Trang), 2016

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và electron của cluster silic và germani pha tạp các kim loại chuyển tiếp bằng hóa học lượng tử", 2017-2018 , cấp quản lí: Nafosted. (Đang thực hiện)
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tử", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Văn Tân (1), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tử", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Văn Tân (1), "Cấu trúc liên kết hóa học và tiềm năng ứng dụng cụm nguyên tử Boron được pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp", 2016-2017 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Trần Văn Tân (1), "Khảo sát sự hấp phụ CO lên bề mặt một số kim loại chuyển tiếp bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ", 2007-2008 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ