THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phan Trung Cang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh03/05/1983
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh Trình độ C
Tin họcA
Thành tích9 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 161

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/−/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 30 (2) , 2018, xx
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Phan Trung Cang (3), Nguyễn Minh Thảo (4), Trần Văn Trận (5), "Phân tích phổ quang electron của cluster MnS− bằng hóa học lượng tử tính toán", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 () , 2016, 85-89
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Phan Trung Cang (3), Nguyễn Minh Thảo (4), Trần Văn Trận (5), "Nghiên Cứu Cấu Trúc Hình Học Và Cấu Trúc Electron Của Cluster MnS3−/0 Bằng Hóa Học Tính Toán Và Giải Thích Phổ Quang Electron Của Cluster Anion", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 23 () , 2016, 84-90
Phan Trung Cang (1), А.Ф. Симанкин (2), "Оценка влияние горнодобывающих предприятий на качество воды в реках южного Вьетнама. ", Технические науки (ISSN:2071-6168), Vol 0 (), 2013, xx-xx
Phan Trung Cang (1), А.Ф. Симанкин (2), "Классификация и районирование качества воды для основных рек провинции Донгтхап", Технические науки (ISSN:2071-6168), Vol 0 (), 2013, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các thực trạng electron của các cluster MnB0/-/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 29-38

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ