THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Minh Thảo
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh06/08/1988
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích15 bài báo, 6 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 298

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Nguyen Thi Hong Hanh (3), Nguyen Minh Thao (4), Tran Thanh Tuan (5), "An investigation on the electronic structures of diatomic VSi0/−/+ clusters by CASSCF/CASPT2 method", Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144), Vol 56 (4), 2018, 483-487
Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Thị Xuân Mai (3), Lê Thanh Châu (4), "Điều chế vật liệu La/Fe-Bentonite và ứng dụng xử lý xanh methylene trong nước", Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một (ISSN:1859-4433), Số 3 (38) , 2018, 3-11
Nguyễn Minh Thảo (1), Nguyễn Hoàng Khang (2), Trần Quốc Trị (3), Bùi Thọ Thanh (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4-/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794), Số 60 (0) , 2018, xx
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/−/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 30 (2) , 2018, xx
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Nguyen Minh Thao (3), "A CASSCF/CASPT2 Investigation on Electron Detachments from ScSin− (n = 4-6)", Journal of Molecular Modeling (ISSN:1610-2940), Vol 23 (), 2017, 282
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Nguyễn Minh Thảo (3), "Nghiên cứu cấu trúc của các cụm nguyên tử ScSi3-/0 bằng hóa học lượng tử tính toán", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 1-14
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Nguyễn Minh Thảo (3), Trần Thị Xuân Mai (4), "Nghiên cứu cấu trúc của các cluster VSi3-/0 bằng hóa học lượng tử tính toán", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 15-28
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các thực trạng electron của các cluster MnB0/-/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 29-38
Nguyễn Thị Quế Trân (1), Ngô Thị Phước An (2), Huỳnh Thị Thanh Trúc (3), Phạm Minh Xuân (4), Hồ Sỹ Thắng (5), Nguyễn Minh Thảo (6), "Nghiên cứu xử lý nước bằng vật liệu tro trấu biến tính acid citric", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx
Trần Thanh Tuấn (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Quốc Trị (3), Trần Văn Tân (4), "Nghiên cứu trạng thái electron của các nhóm nguyên tử VGen-/0 (n= 1 -3) bằng hóa học lượng tử tính toán", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Minh Thảo (1), "Nghiên cứu cấu trúc của cụm nguyên tử silicon pha tạp vanadi bằng hóa học lượng tử tính toán", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Minh Thảo (1), "Tổng hợp vật liệu nano spinel liti mangan oxit và liti titan oxit", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm