THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Vĩnh Phúc
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh27/10/1980
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích14 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 569

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyen, CV (1), Nguyen Ngoc Hieu (2), Duque, CA (3), Doan Quoc Khoa (4), Nguyen Van Hieu (5), Lương Văn Tùng (6), Huỳnh Vĩnh Phúc (7), "Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene", Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X), Vol 121 (4), 2017, xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Carlos A. Duque (3), Nikolai A. Poklonski (4), Victor V. Ilyasov (5), Nguyen V. Hieu (6), Lê Dĩnh (7), Quách Khả Quang (8), Lương Văn Tùng (9), Huỳnh Vĩnh Phúc (10), "Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene", Optical Materials (ISSN:0925-3467), Số 69 (328) , 2017, xx
Lương Văn Tùng (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), "Nonlinear optical absorption via two-photon process in asymmetrical semi-parabolic quantum wells", Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036), Vol 89 (0), 2016, xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Lương Văn Tùng (2), Pham Tuan Vinh (3), Le Dinh (4), "Nonlinear optical absorption via two-photon process in asymmetrical Gaussian potential quantum wells", Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036), Vol 77 (0), 2015, xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Lương Văn Tùng (2), "Linear and nonlinear phonon-assisted cyclotron resonance in parabolic quantum well under the applied electric field    ", Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036), Vol 71 (0), 2014, xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ