THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Vĩnh Phúc
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh27/10/1980
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích39 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 2561

BÀI BÁO KHOA HỌC

C V Nguyen (1), N V Hieu (2), L C Nhan (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), V V Hyasov (5), N N. Hieu (6), "First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain", Indian Journal of Physics (ISSN:0973-1458), Vol 92 (4), 2018, xx
Nguyen N Hieu (1), Victor V. Ilyasov (2), Tuan V. Vu (3), Nikolai A. Poklonski (4), Huỳnh Vĩnh Phúc (5), Le T. T. Phuong (6), Bui D. Hoi (7), Chuong. V. Nguyen (8), "First-principles study of optical properties of molybdenum disulfide: From bulk to monolayer", Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036), Vol 115 (), 2018, xx
A. El Aouami (1), E. Feddi (2), M. El-Yadri (3), N. Aghoutane (4), F. Dujardin (5), C.A. Duque (6), Huỳnh Vĩnh Phúc (7), "Electronic states and optical properties of single donor in GaN conical quatum dot with spherical edge", Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036), Vol 14 (), 2018, xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Do Muoi (3), Carlos A. Duque (4), Elmustapha Feddi (5), Nguyen V. Hieu (6), Le T. T. Phuong (7), Bui D. Hoi (8), Huỳnh Vĩnh Phúc (9), "Linear and nonlinear Magneto-optical properties of monolayer MoS2 ", Journal of Applied Physics (ISSN:0021-8979), Vol 123 (0), 2018, xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), "Hấp thụ phi tuyến hai photon trong các hệ hai chiều:Hố lượng tử, graphene nanoribbons và cấu trúc tực graphene (MoS2, phosphorene)", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 86 () , 2018, xx-xx
12345678

KỶ YẾU HỘI THẢO

Le Dinh (1), Lương Văn Tùng (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), Pham Tuan Vinh (4), "Linear and nonlinear optically detected electrophonon resonance in triangular quantum wells", Hội nghị Vật lý Lý thuyết toàn quốc lần thứ 42 (Trường Đại học Cần Thơ), Vol 0 (), 2017, xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Lương Văn Tùng (2), Phạm Tuấn Vinh (3), Le Dinh (4), "Tính chất quang từ của hố lượng tử Parabol đối xứng có thế hữu hạn thông qua quá trình hai photon", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc - SPMS 2017 (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Số 0 () , 2017, xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Lê Thị Hóa (2), "Hấp thụ quang từ phi tuyến trong MOS2 đơn lớp do tương tác electron - photon quang", Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2017 (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Số 0 () , 2017, xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Trần Thị Lệ Phi (2), "Hấp thụ quang từ phi tuyến trong MOS2 đơn lớp do tương tác electron - photon âm", Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2017 (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Số 0 () , 2017, xx
Le Dinh (1), Pham Tuan Vinh (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), "Magnetophonon resonance in quantum wells with hyperbolic potentials", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc - SPMS 2017 (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Vol 0 (), 2017, xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Huỳnh Vĩnh Phúc (1), "Hấp thụ phi tuyến hai photon trong các hệ hai chiều: Hố lượng tử, graphene nanoribbons và cấu trúc tựa graphene (MoS2, phosphorene)", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Nhà nước. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ