THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Anh Thùy
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh30/05/1979
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 100

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đặng Thị Thu Liễu (1), Nguyễn Anh Thùy (2), "Nâng cao vai trò của viên chức phục vụ đào tạo trong sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 33 () , 2018, 90-94

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ