THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Yến Phi
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh25/7/1987
Đơn vịPhòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 5 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 197

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Yến Phi (1), "Hình thành năng lực dạy học giải bài toán có lời văn cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp thông qua hoạt động tự học ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 180 (1) , 2018, 7-8
Nguyễn Thị Yến Phi (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu hiện nay", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 159 (12) , 2017, 90-92
Nguyễn Thị Yến Phi (1), "Hình thành năng lực dạy học giải toán có lời văn cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Chí Gót (1), Nguyễn Thị Yến Phi (2), "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra nội bộ ở Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2017, xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Thị Yến Phi (2), "Hoạt động kiểm tra công đoàn góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở Đại học Đồng Tháp", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Thị Yến Phi (1), "Trường Đại học Đồng Tháp với sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toán diện giáo dục", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Thị Yến Phi (1), "Nâng cao hiệu quả công việc thông qua kỹ năng giao tiếp trong Trường Đại học Đồng Tháp ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Thị Yến Phi (2), "Kỹ năng giao tiếp - nhân tố quan trọng giúp sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp tìm được việc làm sau khi ra trường ", Những kĩ năng mềm cần bồi dưỡng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2013, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ