THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Kim Hồng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh07/02/1985
Đơn vịPhòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữThạc sĩ
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 201

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4), "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 1 (1) , 2018, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4), "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế ở Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ