THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh3/3/1985
Đơn vịPhòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữCử nhân Anh văn
Tin họcA
Thành tích6 bài báo, 3 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 445

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Hồ Chí Minh với cán bộ giáo dục", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 31 (4) , 2018, xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Bác Hồ với cán bộ giáo dục ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 31 () , 2018, 3-6
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Minh triết "trồng người" của Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 (12) , 2017, xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Phạm Văn Đồng - nhà chính trị, giáo dục ưu tú của đất nước", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 18 (2) , 2016, xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Mười hai lời dạy trong di sản giáo dục của Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới giáo dục", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 16 (11) , 2015, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (1), "Phát triển du lịch góp phần triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa Việt Nam", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
Phạm Hữu Ngãi (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Trường Đại học Đồng Tháp – vai trò và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
Phạm Hữu Ngãi (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công bố kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Ngô Văn Bé (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười – Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020", 2014-2016 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (1), "Chiến lược “ngoại giao văn hóa” của Trung Quốc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh lạnh", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ