THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hoàng Thị Doan
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh14/01/1987
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcA
Thành tích6 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 108

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thanh Tùng (1), Hoàng Thị Doan (2), Thái Thị Yến Khoa (3), "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh Trường Đại học Đồng Tháp ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 6 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Thanh Tùng (1), Hoàng Thị Doan (2), "Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 6 () , 2018, xx-xx
Hoàng Thị Doan (1), Nguyễn Thanh Tùng (2), "Văn hóa tổ chức và xây dựng văn hóa tổ chức tạo động lực làm việc cho người lao động trong Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 0 () , 2017, xx-xx
Hoàng Thị Doan (1), Nguyễn Thanh Tùng (2), Phan Thanh Duy (3), "Giải pháp nâng cao văn hóa đọc sách cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 142 (1) , 2017, 32-33
Nguyễn Thanh Tùng (1), Hoàng Thị Doan (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 0 () , 2017, 24-26
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hoàng Thị Doan (1), "Phân tích tác động của văn hóa tổ chức trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ