THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Trường Giang
Học vị/ Học hàmSinh viên
PháiNam
Năm sinh...
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Ngoài trường
Ngoại ngữ...
Tin học...
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 44

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Lê Trường Giang (2), "Vai trò của hoạt động tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 130 () , 2016, ...

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ