THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Giang Nam
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh0000
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích5 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 86

BÀI BÁO KHOA HỌC

Y. Katsov (1), Tran Giang Nam (2), Nguyen Xuan Tuyen (3), "More on Subtractive Semirings: Simpleness, perfectness and related problems", Communications in Algebra (ISSN:0092-7872), Vol 11 (39), 2011, 00
Y. Katsov (1), Tran Giang Nam (2), "Morita equivalence and homological characterzation of semirings", Journal of Algebra and Its Applications (ISSN:0219-4988), Vol 3 (10), 2011, 00
Tran Giang Nam (1), Y. Katsov (2), Nguyen Xuan Tuyen (3), "On Subtractive Semisimple Semirings", Algebra Colloquium (ISSN:1005-3867), Vol 3 (16), 2009, 00
Tran Giang Nam (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On projective covers of semimodules in the category L-CSSMod and their applications", Southeast Asian Bulletin of Mathematics  (ISSN:0129-2021), Vol 31 (2), 2007, 00
Tran Giang Nam (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On the radicals of semirings", Southeast Asian Bulletin of Mathematics  (ISSN:0129-2021), Vol 31 (1), 2007, 00

KỶ YẾU HỘI THẢO

Tran Giang Nam (1), "Some applications of semiring theory", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán học (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2013, xx-xx
Trần Giang Nam (1), "Tính đơn của nửa vành đầy đủ", Hội nghị Đại số - Hình học - Tôpô (Đại học Thái Nguyên), Số 1 () , 2011, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Giang Nam (1), "Cấu trúc của nửa vành tương đẳng tự do Artin cô lập", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ