NHÀ KHOA HỌC


Nguyễn Chí Tâm
Sinh viên
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Ngọc Hân
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Trang
Sinh viên
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Ngọc Hân
Sinh viên
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bạch Văn Nghĩa
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Thúy Hiền
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Minh Triết
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Diễn
Cử nhân
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Cao Nguyên
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cái Thị Lê Nương
Thạc sĩ
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Kim Hằng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
4 bài báo, 7 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Minh Nguyệt
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Cao Quốc Thịnh
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Mộng Ngân
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Bé Ngoan
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Mỹ Hạnh
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Bích Thùy
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1