NHÀ KHOA HỌC


Vũ Văn Đức
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Quốc Trị
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Vũ Thị Phương
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Quang Thái
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
15 bài báo, 1 kỷ yếu, 11 đề tài, 5 sách.
Võ Xuân Hùng
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Võ Văn Lạc
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Trọng Nam
Tiến sĩ
20 bài báo, 1 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.
Võ Thanh Tùng
Thạc sĩ
0 bài báo, 5 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Phan Ngọc Thạch
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Minh Tâm
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Đức Tồn
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Đức Thịnh
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Xuân Viễn
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trương Tấn Đạt
Thạc sĩ
7 bài báo, 3 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Phạm Văn Hiệp
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Trịnh Phi Hoành
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Minh Xuân
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Văn Thọ
Thạc sĩ
3 bài báo, 4 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Phạm Minh Giản
Tiến sĩ
36 bài báo, 9 kỷ yếu, 6 đề tài, 2 sách.

1