NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 8 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Minh Hùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
26 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 3 sách.
Cái Thị Lê Nương
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Tiến sĩ
7 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
3 bài báo, 3 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đỗ Văn Hùng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Thanh Nghĩa
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Dương Huy Cẩn
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Đặng Kim Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Hà Danh Đức
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Minh Quang
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Thanh Hải
Thạc sĩ
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Sỹ Thắng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Thị Thu Liễu
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Thu Hà
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Trường Trung Tín
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hoàng Thị Quế
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1