NHÀ KHOA HỌC


Bạch Văn Nghĩa
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Thanh Nghĩa
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Minh Triết
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Châu Hoàng Trọng
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Kim Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Cao Nguyên
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Kim Tại
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Kim Hằng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Minh Nguyệt
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đặng Quốc Bảo
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Diễn
Cử nhân
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Thanh Hải
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Đặng Thị Thu Liễu
Thạc sĩ
8 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Cái Thị Lê Nương
Thạc sĩ
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Trường Trung Tín
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
6 bài báo, 8 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 9 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm