NHÀ KHOA HỌC


Cao Dao Thép
Thạc sĩ
2 bài báo, 3 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Công Lập
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Thanh Nghĩa
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Duyệt
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đặng Thị Thu Liễu
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Quốc Tuấn
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 7 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thanh Hà
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Thu Hà
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Bích Thuận
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thiện Tân
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Oanh
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Kim Oanh
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Thạc sĩ
1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lương Thái Ngọc
Thạc sĩ
15 bài báo, 5 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Trung Hiếu
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Ngô Tấn Phúc
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Hưng
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Chí Gót
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Nghiêm
Thạc sĩ
3 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1