NHÀ KHOA HỌC


Cái Thị Lê Nương
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Kim Oanh
Thạc sĩ
7 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
3 bài báo, 3 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Nhựt Long
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Thanh Nghĩa
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lương Thái Ngọc
Thạc sĩ
18 bài báo, 5 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Đặng Thị Thu Liễu
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lương Thị Huỳnh Như
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Trường Trung Tín
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Ngô Tấn Phúc
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 7 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Chí Gót
Thạc sĩ
3 bài báo, 3 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Thu Hà
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Lâm Em
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Mỹ Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Duyệt
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Thanh Trúc
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Gọn
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thiện Tân
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Kim Chuyên
Thạc sĩ
9 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1