NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thị Minh Nguyệt
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Hà Danh Đức
Tiến sĩ
12 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Hà Huỳnh Hồng Vũ
Tiến sĩ
6 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Đặng Kim Tại
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Hà Thanh Tùng
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Quốc Bảo
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Hoàng Thị Việt Hà
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Duy Tú
Tiến sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Kim Tường Vi
Tiến sĩ
18 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hà Thơ
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Diễm Kiều
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Tiến sĩ
7 bài báo, 6 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.
Lê Đình Trọng
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Như Uyên
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Duy Cường
Tiến sĩ
20 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Đỗ Văn Hùng
Tiến sĩ
8 bài báo, 7 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Lê Hoàng Mai
Tiến sĩ
10 bài báo, 9 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.
Dương Huy Cẩn
Tiến sĩ
31 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.
Lê Minh Cường
Tiến sĩ
2 bài báo, 8 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

1