NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Anh
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Diễn
Cử nhân
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Anh Thùy
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Minh Dục
Cử nhân
0 bài báo, 3 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đoàn Văn Nhật
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Ngọc Trinh
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Huyền
Cử nhân
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thanh Hải
Cử nhân
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Lệ Hồng
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Đan Thanh
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hoàng Nhị Bình
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Trần Kim Uyên
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Thái Anh Thư
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Kiều Minh Nhân
Cử nhân
0 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Đào Nhị Vy
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Thanh Thủy
Cử nhân
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Hương
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1