NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Ngọc Linh
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Diễn
Cử nhân
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Trần Kim Uyên
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Kiều Minh Nhân
Cử nhân
0 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Thị Cẩm Bình
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thanh Thủy
Cử nhân
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đoàn Duy Trúc Ngọc
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Anh
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đoàn Văn Nhật
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Mỹ Hạnh
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Dương Thanh Tùng
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Vân Kiều
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Huyền
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Anh Thùy
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Lệ Hồng
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Nam
Cử nhân
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hoàng Nhị Bình
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Nghị
Cử nhân
4 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1