NHÀ KHOA HỌC


Đào Hoàng Nam
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Đệ
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
56 bài báo, 22 kỷ yếu, 6 đề tài, 6 sách.
Đỗ Minh Hùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
27 bài báo, 1 kỷ yếu, 4 đề tài, 3 sách.
Phạm Minh Giản
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
55 bài báo, 12 kỷ yếu, 6 đề tài, 3 sách.
Hồ Sỹ Thắng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
18 bài báo, 5 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Trần Quang Thái
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
16 bài báo, 20 kỷ yếu, 11 đề tài, 5 sách.
Huỳnh Mộng Tuyền
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
56 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 1 sách.
Trần Quốc Trị
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
35 bài báo, 4 kỷ yếu, 8 đề tài, 2 sách.
Huỳnh Vĩnh Phúc
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
39 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trần Văn Tân
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
31 bài báo, 4 kỷ yếu, 5 đề tài, 2 sách.
Nguyễn Dương Hoàng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
38 bài báo, 15 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

1