NHÀ KHOA HỌC


Đỗ Minh Hùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
27 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 3 sách.
Nguyễn Dương Hoàng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
37 bài báo, 1 kỷ yếu, 2 đề tài, 3 sách.
Hồ Sỹ Thắng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Đệ
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
55 bài báo, 22 kỷ yếu, 6 đề tài, 6 sách.
Huỳnh Mộng Tuyền
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
32 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.
Phạm Minh Giản
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
50 bài báo, 12 kỷ yếu, 6 đề tài, 3 sách.
Huỳnh Vĩnh Phúc
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
38 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trần Quang Thái
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
16 bài báo, 4 kỷ yếu, 11 đề tài, 5 sách.
Lương Văn Tùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
17 bài báo, 13 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Trần Quốc Trị
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm